Chào m?ng b?n ??n v?i Khách s?n Oasis

Gia ?́nh chúng tôi có m?t Khách s?n nh? t?a l?c bên b? sông ??i di?n thành ph? B?n Tre. Khách s?n do gia ?́nh ông Ken - bà Li?u v?a tr? v? Vi?t Nam t? New Zealand s? h?u và ?i?u hành. Chúng tôi r?t vui ḷng ?áp ?ng m?i th?c m?c c?a b?n. Chúng tôi nói l?u loát ti?ng Vi?t, ti?ng Anh và ti?ng Kh?-me. Vui ḷng email ho?c g?i ?i?n tho?i tr?c ti?p ?? bi?t thêm chi ti?t.

KHÁCH S?N OASIS

Chào m?ng các b?n ??n v?i Khách s?n Oasis, m?t Khách s?n gia ?́nh v?i 9 pḥng bên b? sông B?n Tre. Khách s?n c?a chúng tôi n?m bên b? sông Hàm Luông nên các b?n ch? m?t kho?ng 4 phút lái xe t? trung tâm thành ph? B?n Tre ??n m?t “?c ??o ḥa b́nh và th? giăn”.

M?t tr??c Khách s?n Oasis là khung c?nh sông n??c c̣n m?t sau l?i mang ??m nét nông thôn. ?ây là m?t ?i?m h?t s?c n?i b?t mà chúng tôi mu?n ??c bi?t m?i các b?n ??n ?? tham quan, b?i l?i và th??ng th?c vài lo?i th?c u?ng. Hay ch? ??n gi?n là th? giăn trong mái l?u tranh cùng ng?m nh́n nh?ng chi?c thuy?n l??t sóng. Chúng ta s? cùng nhau chia s? v? quê nhà c?a chúng ta, Thành ph? B?n Tre.

Chúng tôi, nh?ng ch? nhân c?a Khách s?n Oasis này là Ken và Li?u. Dù cho hai ng??i, m?t ng??i mang qu?c t?ch New Zealand c̣n ng??i kia l?i mang qu?c t?ch Vi?t Nam nh?ng chúng tôi luôn là m?t c?p v? ch?ng tuy?t v?i. Nhân viên c?a Khách s?n Oasis chúng tôi ??u là ng??i b?n x? và nói ???c ti?ng Anh, v́ v?y chúng tôi luôn t?o cho Quư khách hàng dù trong hay ngoài n??c c?m nh?n ???c s? tho?i mái và thu?n ti?n nh?t. Chúng tôi luôn là ng??i có th? mang ??n cho b?n nh?ng ?i?u mà các b?n quan tâm trong t́nh c?m g?n bó h?u ngh?.

 

Veterans-exservicemen - Familys of etc.
Please contact by email for any inquivies you have.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay371
mod_vvisit_counterHôm qua1326
mod_vvisit_counterTu?n này2908
mod_vvisit_counterTu?n tr??c9363
mod_vvisit_counterTháng này22284
mod_vvisit_counterTháng tr??c3201
mod_vvisit_counterT?t c?857431

Ngày 30 tháng 05 n?m 2017